Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Перевод: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Го́споди, поми́луй (12 раз).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща1 и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».3

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Глас 8-й

Стих 1: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.2

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 3: Па́мять его́ (ея́, их) в род и род.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 4: Душа́ его́ (ея́) во благи́х водвори́тся (или: Ду́ши их во благи́х водворя́тся).

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия,

Тропарь, глас 8-й

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, и поле́зное всем подава́яй, еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, на Тя бо упова́ние возложи́ша, Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего. (Дважды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тебе́ и сте́ну, и приста́нище и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Кафисма 17-я

(поется на 2-й глас или читается)

Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щия в зако́не Госпо́дни.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его, всем се́рдцем взы́щут Его, не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его ходи́ша. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. Да́бы испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. Благослове́н еси́ Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. Прильпе́ земли́ душа́ моя́, живи́ мя по словеси́ Твоему́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́ Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м, поми́луй мя по словеси́ Твоему́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. У́жа гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. Прича́стник аз есмь всем боя́щимся Тебе́, и храня́щим за́поведи Твоя́. Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. Усыри́ся я́ко мле́ко се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Ру́це Твои́ сотвори́сте мя

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х.

По ми́лости Твое́й живи́ мя,

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х. Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́. В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет. Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́.

Затем поем или читаем следующие стихи с припевом трижды:

Я́ко а́ще бы не зако́н Твое́ поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Господи, помилуй (40 раз).

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Твой есмь аз, спаси́ мя:

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х. Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́. Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящим мя.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́. Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. Время сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

При́зри на мя и поми́луй мя,

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

по суду́ лю́бящих и́мя Твое́.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Стопы моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́ и и́стину зело́. Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х.

Пра́вда Твоя́ пра́вда во век,

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

и зако́н Твой и́стина. Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́. Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. Князи погна́ша мя туне, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. Возрадуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обретаяй корысть многу. Непра́вду возненави́дех и омерзих, зако́н же Твой возлюби́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Седмерицею днем хвалих Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. Мир мног лю́бящим зако́н Твой, и несть им собла́зна. Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби я зело́. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научиши́ мя оправда́нием Твои́м. Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.

Затем поем или читаем следующие стихи с припевом трижды:

Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне

Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее: взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Тропари, глас 5-й

Припев: Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни, и дверь ра́йскую, да обря́щу и аз путь покая́нием. Поги́бшее овча́ аз е́смь, воззови́ мя, Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, и к жи́зни нестаре́емей, святи́и, и присносу́щней преста́вльшеся, Того́ приле́жно, му́ченицы, моли́те долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, и Мне последова́вшия ве́рою, прииди́те наслади́теся, и́хже угото́вах вам по́честей, и венце́в небе́сных.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз е́смь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний; уще́дри Твое́ созда́ние, Влады́ко, и очи́сти Твои́м благоутро́бием, и вожделе́нное оте́чество пода́ждь ми, рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, преступле́нием же за́поведи па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, на е́же по подо́бию возведи́, дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й, Бо́же, раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́, рабы́ Твоя́) и учини́ его́ (ю, я́) в раи́, иде́же ли́цы святы́х, Го́споди, и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла; усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пшия́ рабы́ Твоя́) упоко́й, презира́я его́ (ея́, их) вся согреше́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Трисия́тельное Еди́наго Боже́ства благоче́стно пое́м, вопию́ще: Свят еси́, О́тче безнача́льный, собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше, просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние, Тобо́ю да обря́щем рай, Богоро́дице чи́стая благослове́нная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй (40 раз).

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его (ея, их) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю, их) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя Еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца, я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твое́й, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 5-й

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Де́вы возсия́вый ми́ру, Христе́ Бо́же, сы́ны све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое́го, и от греха́ мое́го очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое́му да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое́го, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость . Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь, – я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима: тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.3

Затем читаем канон о усопшем (усопшей).

1 Срящ — встреча; все, что случается неожиданно. 2 Припев поется после каждого стиха, если же не позво́ляет время или силы — то после каждых двух или нескольких стихов. 3 Синодальный перевод.

Тропарь, глас 8

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, душу раба Твоего (или: душу рабы Твоея; о многих же: души раб Твоих), на Тя бо упование возложи (или о многих: возложиша), Творца и Зиждителя и Бога нашего. Слава, и ныне: Тебе и Стену и Пристанище имамы, и Молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила еси, Богородице безневестная, верных спасение

Тропари иной, глас 4

Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюбче. В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко един еси Человеколюбец. Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой. И ныне: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися души его. Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (имя), и сотвори ему вечную память.

Тропари иной, глас 5

Припев: (Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.)
Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую, да обряшу и аз путь покаянием, погибшее овча аз есмь, воззови мя, Спасе, и спаси мя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Агнца Божия проповедавше, и заклани бывше якоже агнцы, и к жизни нестареемей, святии, и присносущней преставльшеся, Того прилежно, мученицы, молите долгов разрешение нам даровати Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. В путь узкий хождшии прискорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии, и Мне последовавшии верою, приидите, насладитеся, ихже уготовах вам почестей и венцев небесных. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений: ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и вожделенное отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Древле убо от не сущих создавый мя, и образом Твоим Божественным почтый, преступлением же заповеди паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых, на еже по подобию возведи, древнею добротою возобразитися. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Упокой, Боже, раба Твоего, и учини его в раи, идеже лицы святых, Господи, и праведницы сияют, яко светила: усопшаго раба Твоего упокой, презирая его вся согрешения. Слава: Трисиятельное Единаго Божества, благочестно поем, вопиюще: Свят еси, Отче Безначальный, Собезначальный Сыне и Божественный Душе. Просвети нас, верою Тебе служащих, и вечнаго огня исхити. И ныне: Радуйся, Чистая, Бога плотию рождшая во спасение всех, Еюже род человеческий обрете спасение, Тобою да обрящем рай, Богородице Чистая Благословенная. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. Трижды.

Кондак, глас 8

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси Создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Седален, глас 5

Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего, и сего всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения его, вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче. Слава, и ныне: От Девы возсиявый миру, Христе Боже, сыны света Тою показавый, помилуй нас.

Значение слова «панихида»

Лексическое значение: определение

Общий запас лексики (от греч. Lexikos) — это комплекс всех основных смысловых единиц одного языка. Лексическое значение слова раскрывает общепринятое представление о предмете, свойстве, действии, чувстве, абстрактном явлении, воздействии, событии и тому подобное. Иначе говоря, определяет, что обозначает данное понятие в массовом сознании. Как только неизвестное явление обретает ясность, конкретные признаки, либо возникает осознание объекта, люди присваивают ему название (звуко-буквенную оболочку), а точнее, лексическое значение. После этого оно попадает в словарь определений с трактовкой содержания.

Словари онлайн бесплатно — открывать для себя новое

Словечек и узкоспециализированных терминов в каждом языке так много, что знать все их интерпретации попросту нереально. В современном мире существует масса тематических справочников, энциклопедий, тезаурусов, глоссариев. Пробежимся по их разновидностям:

  • Толковые Найти значение слова вы сможете в толковом словаре русского языка. Каждая пояснительная «статья» толкователя трактует искомое понятие на родном языке, и рассматривает его употребление в контенте. (PS: Еще больше случаев словоупотребления, но без пояснений, вы прочитаете в Национальном корпусе русского языка. Это самая объемная база письменных и устных текстов родной речи.) Под авторством Даля В.И., Ожегова С.И., Ушакова Д.Н. выпущены наиболее известные в нашей стране тезаурусы с истолкованием семантики. Единственный их недостаток — издания старые, поэтому лексический состав не пополняется.
  • Энциклопедические В отличии от толковых, академические и энциклопедические онлайн-словари дают более полное, развернутое разъяснение смысла. Большие энциклопедические издания содержат информацию об исторических событиях, личностях, культурных аспектах, артефактах. Статьи энциклопедий повествуют о реалиях прошлого и расширяют кругозор. Они могут быть универсальными, либо тематичными, рассчитанными на конкретную аудиторию пользователей. К примеру, «Лексикон финансовых терминов», «Энциклопедия домоводства», «Философия. Энциклопедический глоссарий», «Энциклопедия моды и одежды», мультиязычная универсальная онлайн-энциклопедия «Википедия».
  • Отраслевые Эти глоссарии предназначены для специалистов конкретного профиля. Их цель объяснить профессиональные термины, толковое значение специфических понятий узкой сферы, отраслей науки, бизнеса, промышленности. Они издаются в формате словарика, терминологического справочника или научно-справочного пособия («Тезаурус по рекламе, маркетингу и PR», «Юридический справочник», «Терминология МЧС»).
  • Этимологические и заимствований Этимологический словарик — это лингвистическая энциклопедия. В нем вы прочитаете версии происхождения лексических значений, от чего образовалось слово (исконное, заимствованное), его морфемный состав, семасиология, время появления, исторические изменения, анализ. Лексикограф установит откуда лексика была заимствована, рассмотрит последующие семантические обогащения в группе родственных словоформ, а так же сферу функционирования. Даст варианты использования в разговоре. В качестве образца, этимологический и лексический разбор понятия «фамилия»: заимствованно из латинского (familia), где означало родовое гнездо, семью, домочадцев. С XVIII века используется в качестве второго личного имени (наследуемого). Входит в активный лексикон. Этимологический словарик также объясняет происхождение подтекста крылатых фраз, фразеологизмов. Давайте прокомментируем устойчивое выражение «подлинная правда». Оно трактуется как сущая правда, абсолютная истина. Не поверите, при этимологическом анализе выяснилось, эта идиома берет начало от способа средневековых пыток. Подсудимого били кнутом с завязанными на конце узлом, который назывался «линь». Под линью человек выдавал все начистоту, под-линную правду.
  • Глоссарии устаревшей лексики Чем отличаются архаизмы от историзмов? Какие-то предметы последовательно выпадают из обихода. А следом выходят из употребления лексические определения единиц. Словечки, которые описывают исчезнувшие из жизни явления и предметы, относят к историзмам. Примеры историзмов: камзол, мушкет, царь, хан, баклуши, политрук, приказчик, мошна, кокошник, халдей, волость и прочие. Узнать какое значение имеют слова, которые больше не употребляется в устной речи, вам удастся из сборников устаревших фраз. Архаизмамы — это словечки, которые сохранили суть, изменив терминологию: пиит — поэт, чело — лоб, целковый — рубль, заморский — иностранный, фортеция — крепость, земский — общегосударственный, цвибак — бисквитный коржик, печенье. Иначе говоря их заместили синонимы, более актуальные в современной действительности. В эту категорию попали старославянизмы — лексика из старославянского, близкая к русскому: град (старосл.) — город (рус.), чадо — дитя, врата — ворота, персты — пальцы, уста — губы, влачиться — волочить ноги. Архаизмы встречаются в обороте писателей, поэтов, в псевдоисторических и фэнтези фильмах.
  • Переводческие, иностранные Двуязычные словари для перевода текстов и слов с одного языка на другой. Англо-русский, испанский, немецкий, французский и прочие.
  • Фразеологический сборник Фразеологизмы — это лексически устойчивые обороты, с нечленимой структурой и определенным подтекстом. К ним относятся поговорки, пословицы, идиомы, крылатые выражения, афоризмы. Некоторые словосочетания перекочевали из легенд и мифов. Они придают литературному слогу художественную выразительность. Фразеологические обороты обычно употребляют в переносном смысле. Замена какого-либо компонента, перестановка или разрыв словосочетания приводят к речевой ошибке, нераспознанному подтексту фразы, искажению сути при переводе на другие языки. Найдите переносное значение подобных выражений в фразеологическом словарике. Примеры фразеологизмов: «На седьмом небе», «Комар носа не подточит», «Голубая кровь», «Адвокат Дьявола», «Сжечь мосты», «Секрет Полишинеля», «Как в воду глядел», «Пыль в глаза пускать», «Работать спустя рукава», «Дамоклов меч», «Дары данайцев», «Палка о двух концах», «Яблоко раздора», «Нагреть руки», «Сизифов труд», «Лезть на стенку», «Держать ухо востро», «Метать бисер перед свиньями», «С гулькин нос», «Стреляный воробей», «Авгиевы конюшни», «Калиф на час», «Ломать голову», «Души не чаять», «Ушами хлопать», «Ахиллесова пята», «Собаку съел», «Как с гуся вода», «Ухватиться за соломинку», «Строить воздушные замки», «Быть в тренде», «Жить как сыр в масле».
  • Определение неологизмов Языковые изменения стимулирует динамичная жизнь. Человечество стремятся к развитию, упрощению быта, инновациям, а это способствует появлению новых вещей, техники. Неологизмы — лексические выражения незнакомых предметов, новых реалий в жизни людей, появившихся понятий, явлений. К примеру, что означает «бариста» — это профессия кофевара; профессионала по приготовлению кофе, который разбирается в сортах кофейных зерен, умеет красиво оформить дымящиеся чашечки с напитком перед подачей клиенту. Каждое словцо когда-то было неологизмом, пока не стало общеупотребительным, и не вошло в активный словарный состав общелитературного языка. Многие из них исчезают, даже не попав в активное употребление. Неологизмы бывают словообразовательными, то есть абсолютно новообразованными (в том числе от англицизмов), и семантическими. К семантическим неологизмам относятся уже известные лексические понятия, наделенные свежим содержанием, например «пират» — не только морской корсар, но и нарушитель авторских прав, пользователь торрент-ресурсов. Вот лишь некоторые случаи словообразовательных неологизмов: лайфхак, мем, загуглить, флэшмоб, кастинг-директор, пре-продакшн, копирайтинг, френдить, пропиарить, манимейкер, скринить, фрилансинг, хедлайнер, блогер, дауншифтинг, фейковый, брендализм. Еще вариант, «копираст» — владелец контента или ярый сторонник интеллектуальных прав.
  • Прочие 177+ Кроме перечисленных, есть тезаурусы: лингвистические, по различным областям языкознания; диалектные; лингвострановедческие; грамматические; лингвистических терминов; эпонимов; расшифровки сокращений; лексикон туриста; сленга. Школьникам пригодятся лексические словарники с синонимами, антонимами, омонимами, паронимами и учебные: орфографический, по пунктуации, словообразовательный, морфемный. Орфоэпический справочник для постановки ударений и правильного литературного произношения (фонетика). В топонимических словарях-справочниках содержатся географические сведения по регионам и названия. В антропонимических — данные о собственных именах, фамилиях, прозвищах.

Толкование слов онлайн: кратчайший путь к знаниям

Проще изъясняться, конкретно и более ёмко выражать мысли, оживить свою речь, — все это осуществимо с расширенным словарным запасом. С помощью ресурса How to all вы определите значение слов онлайн, подберете родственные синонимы и пополните свою лексику. Последний пункт легко восполнить чтением художественной литературы. Вы станете более эрудированным интересным собеседником и поддержите разговор на разнообразные темы. Литераторам и писателям для разогрева внутреннего генератора идей полезно будет узнать, что означают слова, предположим, эпохи Средневековья или из философского глоссария.

Глобализация берет свое. Это сказывается на письменной речи. Стало модным смешанное написание кириллицей и латиницей, без транслитерации: SPA-салон, fashion-индустрия, GPS-навигатор, Hi-Fi или High End акустика, Hi-Tech электроника. Чтобы корректно интерпретировать содержание слов-гибридов, переключайтесь между языковыми раскладками клавиатуры. Пусть ваша речь ломает стереотипы. Тексты волнуют чувства, проливаются эликсиром на душу и не имеют срока давности. Удачи в творческих экспериментах!

Проект how-to-all.com развивается и пополняется современными словарями с лексикой реального времени. Следите за обновлениями. Этот сайт помогает говорить и писать по-русски правильно. Расскажите о нас всем, кто учится в универе, школе, готовится к сдаче ЕГЭ, пишет тексты, изучает русский язык.

ПОСЛЕДОВАНИЕ ПАНИХИДЫ

Священники, облачившись в епитрахили и фелони, а диаконы — в стихари, выходят из алтаря в притвор, предшествуемые свещеносцем. Став же по обычаю вокруг столика, на котором стоит блюдо с коливом, диакон возглашает:

Диакон: Благослови, владыка!

Священник же, взяв кадило с фимиамом, возглашает: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Чтец: Аминь.

И кадит священник вместе с диаконом над коливом крестообразно.

Псалом 90

Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит тебя от сети ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями Его будешь надеяться, — как оружие окружит тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и демона полуденного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подступится к тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим заповедает о тебе сохранить тебя на всех путях твоих, — на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь и попирать будешь льва и дракона. «Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоденствием исполню его и явлю ему спасение Моё».

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3)

Затем диакон, приняв кадило от предстоятеля, кадит перед столиком, произнося ектению великую. Кадит он также и на прочих ектеньях.

Великая ектения

Диакон: В мире Господу помолимся.

Хор на каждое прошение: Господи, помилуй.

О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся.

О отпущении согрешений во блаженной памяти преставившихся Господу помолимся.

О приснопамятных рабах Божиих (имена), покое, тишине, блаженной памяти их Господу помолимся.

О прощении им всякого согрешения вольного и невольного Господу помолимся.

Дабы неосужденными предстать им у страшного престола Господа славы Господу помолимся.

О плачущих и скорбящих, ожидающих Христова утешения, Господу помолимся.

О избавлении их от всякой муки, скорби и стенания, и вселении туда, где сияет свет лица Божия, Господу помолимся.

Дабы Господь Бог наш водворил души их в месте светлом, в месте отрадном, в месте покойном, где все праведные пребывают Господу помолимся.

О причислении их к тем, кто в недрах Авраама, и Исаака, и Иакова, Господу помолимся.

О избавлении нас от всякой скорби, гнева, и нужды Господу помолимся.

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Милости Божия, Царства Небесного и оставлении грехов испросив им и самим себе, друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Возглас: Ибо Ты — воскресение и жизнь и покой усопших рабов Твоих (имена), Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Затем трижды поем Аллилуия на глас 8:

Стих: Блажен, кого избрал и приблизил Ты, Господи

Стих: Память их в род и род.

Стих: Души их среди благ водворятся. Ср. Пс 64:5; 44:18а; 24:13а

Тропарь, глас 8

Глубочайшей мудростью человеколюбиво всем управляющий / и полезное всем подающий, / Единый Создатель, упокой, Господи, души рабов Твоих, / ибо на Тебя они надежду возложили, / Творца, и Промыслителя, и Бога нашего. (2)

И тотчас же поем на глас 5

Припев: Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. Пс 118:12

Хор святых обрел источник жизни и дверь рая; / да обрету и я путь покаяния. / Я — пропавшая овца; / призови меня, Спаситель, и спаси меня!

Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим.

Об Агнце Божием провозгласившие / и заколотые как агнцы, / и к жизни нестареющей, святые, / и вечной переселившиеся, / Его усердно, мученики, просите, / долгов прощение нам даровать.

Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим.

Путем узким ходившие, прискорбным, / все в жизни крест как ярмо поднявшие, / и за Мною последовавшие с верою, / придите, наслаждайтесь тем, / что Я приготовил вам: / наградами и венцами небесными!

Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим.

Образ я неизреченной Твоей славы, / хотя ношу и язвы согрешений: / пожалей Твое создание, Владыка, / и очисти по Своему милосердию, / и вожделенное отечество подай мне, / снова делая меня / гражданином рая.

Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим.

В древности из небытия создавший меня / и образом Твоим Божественным почтивший, / но за нарушение заповеди / снова меня возвративший в землю, / из которой я был взят! / К тому, что по подобию Твоему, возведи, / чтобы в прежней красоте / мне восстановиться.

Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим.

Слава: Светом Тройственным сияющее / единое Божество / благоговейно воспоем, взывая: / «Свят Ты, Отче Безначальный, / Столь же Безначальный Сын и Божественный Дух: / просвети нас, верою Тебе служащих, / и исторгни из вечного огня.

И ныне: Радуйся, Досточтимая, / Бога по плоти родившая для спасения всех, / благодаря Тебе род человеческий обрел спасение; / да обретем через Тебя рай, / Богородица Чистая, благословенная.

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3).

И произносится ектения об усопших:

Ектения малая

Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся!

Хор на каждое прошение: Господи, помилуй.

Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (имена), и о прощении им всякого согрешения, как вольного, так и невольного.

Дабы Господь Бог водворил души их там, где праведные обретают покой.

Милости Божией, Царства Небесного и отпущения грехов их у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим.

Хор: Подай, Господи.

Диакон: Господу помолимся!

Хор: Господи, помилуй.

Священник же произносит тайно следующую молитву: Боже духов и всякой плоти, смерть поправший и диавола упразднивший, и жизнь мiру Твоему даровавший! Сам, Господи, упокой души усопших рабов Своих (имена) в месте светлом, в месте блаженном, в месте отрадном, откуда отошли мука, скорбь и стенание. Всякое согрешение, соделанное ими словом, или делом, или помышлением, как благой и человеколюбивый Бог, прости. Ибо нет человека, который жил бы и не согрешил, ибо только Ты один без греха, правда Твоя — правда навек и слово Твое — истина.

Возглас: Ибо Ты — воскресение и жизнь и покой усопших рабов Своих (имена), Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

И после возгласа поем:

Седален, глас 5

Упокой, Спаситель наш, / с праведными рабов Твоих / и посели их во дворах Твоих, как написано, / не взирая, как Благой, на согрешения их / вольные и невольные, / и на все, в ведении и в неведении содеянное, Человеколюбец.

Слава, и ныне, Богородичен: От Девы воссиявший мiру, Христе Боже, / и через Нее сынами Света нас явивший, / помилуй нас.

Псалом 50

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое пред Тобою сотворил, — да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня мать моя. Ибо вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропишь меня иссопом — и буду очищен; омоешь меня — и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать радость и веселие — возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, — к всесожжениям не будешь благоволить. Жертва Богу — дух сокрушённый, сердца сокрушённого и смиренного Бог не презрит. Облагодетельствуй, Господи, во благоволении Твоём Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, — тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение и всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

(Если панихида служится по уставу в пятницу после вечерни, то поем канон о усопших текущего гласа, помещаемый в Октоихе в чине субботней утрени).

Канон, глас 6.

Песнь 1

Ирмос: Как по суше прошел Израиль / по бездне стопами, / и взывал, гонителя фараона видя утопавшим: / «Богу победную песнь воспоем!»

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Слава Отцу, и Сыну, / и Святому Духу.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

Песнь 3

Ирмос: Нет святого, / как Ты, Господи Боже мой, / возвысивший достоинство верных Тебе, Благой, / и утвердивший нас на камне / исповедания Твоего.

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Слава Отцу, и Сыну, / и Святому Духу.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

И катавасия: Нет святого:

Ектения малая

Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся!

Хор на каждое прошение: Господи, помилуй.

Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (имена), и о прощении им всякого согрешения, как вольного, так и невольного.

Дабы Господь Бог водворил души их там, где праведные обретают покой.

Милости Божией, Царства Небесного и отпущения грехов их у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим.

Хор: Подай, Господи.

Священник: Ибо Ты — воскресение и жизнь и покой усопших рабов Своих (имена), Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

И после возгласа поем:

Седален, глас 6

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвятая Богородица, / во все время жизни моей не оставь меня, / человеческому покровительству не вверяй меня, / но Сама защити и помилуй меня!

Песнь 4

Ирмос: «Христос — моя сила, / Бог и Господь», / — святая Церковь благоговейно поет, / возглашая от чистого разума, / в Господе торжествуя.

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Слава Отцу, и Сыну, / и Святому Духу.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

Песнь 5

Ирмос: Божественным светом Своим, Благой, / души с рассвета к Тебе стремящихся / любовью озари, — молюсь я, — / чтобы знать Тебя, Слово Божие, истинного Бога, / от мрака грехов / к Себе призывающего.

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Слава Отцу, и Сыну, / и Святому Духу.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

Песнь 6

Ирмос: Житейское море видя / поднимающееся волнами искушений, / я, к тихой пристани Твоей прибегнув, взываю Тебе: / «Возведи от гибели жизнь мою, / Многомилостивый!»

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Слава Отцу, и Сыну, / и Святому Духу.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

И катавасия: Житейское море:

Ектения малая

Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся!

Хор на каждое прошение: Господи, помилуй.

Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (имена), и о прощении им всякого согрешения, как вольного, так и невольного.

Дабы Господь Бог водворил души их там, где праведные обретают покой.

Милости Божией, Царства Небесного и отпущения грехов их у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим.

Хор: Подай, Господи.

Священник: Ибо Ты — воскресение и жизнь и покой усопших рабов Своих (имена), Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

И после возгласа поем:

Кондак, глас 8

Со святыми упокой, Христе, / души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, / но жизнь бесконечная.

Икос: Ты Сам — один бессмертный, / сотворивший и создавший человека: / мы же, смертные, из земли были созданы, / и в ту же землю пойдем, / как повелел Ты, создав меня и сказав мне: / «Ты земля, и в землю отойдешь», / куда все мы, смертные, пойдем, / надгробное рыдание претворяя в песнь «Аллилуия!»

Песнь 7

Ирмос: Росоносною соделал печь / Ангел для благочестивых отроков, / а Божие веление, халдеев опалявшее, / мучителя убедило взывать: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!»

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Слава Отцу, и Сыну, / и Святому Духу.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

Песнь 8

Ирмос: Из пламени Ты для благочестивых росу источил, / и жертву праведника водою попалил: / ибо все Ты совершаешь, Христе, одним Своим хотением. / Тебя мы превозносим во все века.

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Благословим Отца и Сына и Святого Духа, Господа.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

Песнь 9

Ирмос: Невозможно людям увидеть Бога, / на Которого не смеют полки Ангелов взглянуть; / но чрез Тебя, Всечистая, / стало видимым для смертных Слово воплощенное. / Его величая, / мы вместе с небесными воинствами Тебя восхваляем.

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Слава Отцу, и Сыну, / и Святому Духу.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

Затем священник возглашает: Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим.

Хор: Духи и души праведных восхвалят Тебя, Господи.

И катавасия: Невозможно людям увидеть Бога:

И поем тропари, глас 4

Со духами праведных скончавшихся / души рабов Твоих, Спаситель, упокой, / сохраняя их во блаженной жизни, / той, что у Тебя, Человеколюбец.

В месте упокоения Твоем, Господи, / где все святые Твои обретают покой, / упокой и души рабов Твоих, / ибо Ты Один — Человеколюбец.

Слава: Ты — Бог наш, сошедший во ад / и муки узников прекративший, / Сам и души рабов Твоих упокой.

И ныне: Единая чистая и непорочная Дева, / Бога во чреве носившая неизреченно, / ходатайствуй о спасении душ рабов Твоих.

Ектения сугубая

Диакон: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и помилуй.

Хор: Господи, помилуй. (трижды — здесь и далее)

Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (имена), и о прощении им всякого согрешения, как вольного, так и невольного.

Дабы Господь Бог водворил души их там, где праведные обретают покой.

Милости Божией, Царства Небесного и отпущения грехов их у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим.

Хор: Подай, Господи.

Диакон: Господу помолимся!

Хор: Господи, помилуй.

Священник произносит следующую молитву: Боже духов и всякой плоти, смерть поправший и диавола упразднивший, и жизнь мiру Твоему даровавший! Сам, Господи, упокой души усопших рабов Своих (имена) в месте светлом, в месте блаженном, в месте отрадном, откуда отошли мука, скорбь и стенание. Всякое согрешение, соделанное им словом, или делом, или помышлением, как благой и человеколюбивый Бог, прости. Ибо нет человека, который жил бы и не согрешил, ибо только Ты один без греха, правда Твоя — правда навек и слово Твое — истина.

Ибо Ты — воскресение и жизнь и покой усопших рабов Своих (имена), Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Диакон: Премудрость!

Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога–Слово родившую, / истинную Богородицу — Тебя величаем.

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.

Хор: Слава, и ныне, Господи, помилуй. (3) Благослови.

Отпуст

(Над живыми и мертвыми владычествующий), воскресший из мёртвых Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, преподобных и богоносных отцов наших, и всех святых Своих, душу от нас преставившихся рабов Своих (имена), в селениях праведных водворит, в недрах Авраама упокоит и к праведным сопричтет, а нас помилует, как Благой и Человеколюбец.

Хор: Аминь.

И после отпуста

Возглашает диакон или священник: Во блаженном успении вечный покой подай, Господи, усопшим рабам Твоим (имена), и сотвори им вечную память!

Певцы же поют трижды: Вечная память.

(А где нет диакона, певцы поют трижды: Рабам Божиим (имена) усопшим вечная память!)

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Обиходные песнопения панихиды и отпевания

Данная книга содержит тексты и обиходные песнопения заупокойных богослужений для малого смешанного хора или квартета, широко распространенные в певческой традиции второй половины XX — начала XXI столетий. Издание составлено и подготовлено к печати известным педагогом, регентом с большим опытом богослужебной практики, преподавателем Московских Православных Регентских курсов Е.С. Кустовским. Песнопения сборника размещены в максимально удобной последовательности их исполнения на заупокойных богослужениях. В приложение к изданию включены различные варианты напевов отдельных песнопений, среди которых напев Киево-Печерской Лавры, авторские сочинения и гармонизации, которые помогут исполнителям разнообразить их репертуар и предать службе особую проникновенность или торжественность. Издание снабжено краткой схемой-уставом заупокойных богослужений. Сборник может быть использован в качестве учебного пособия по изучению обиходных напевов в семинариях, богословских учреждениях, на курсах «Обиход церковного пения», а также в специализированных учебных заведениях по подготовке регентов и певчих церковных хоров. Книга предназначена для хоровых коллективов, хормейстеров, регентов, преподавателей и всех интересующихся православной хоровой музыкой.

***

Данный труд пока не переведён в текстовый формат. В виде сканированного документа вы можете ознакомиться с ним по ссылке ниже.

Читать в формате pdf

Предлагаем помочь распознать текст этой книги и открыть его для тысяч читателей. Это можно сделать самостоятельно или привлечь профессионала. Предварительно просим уточнять, не взята ли эта книга на распознавание, написав по адресу otechnik@azbyka.ru

Рубрики: Вера

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *