Праведный Арте́мий Веркольский, отрок

Конда́к 1

Избра́нному пра́веднику, ди́вному предста́телю пред Бо́гом, пресве́тлому свети́льнику се́верныя страны́ на́шея, боголюби́вому и боголюбе́зному о́троку Арте́мию, благоде́тельными чудотворе́нии утеша́ющему и наставля́ющему покланя́ющихся с ве́рою святе́й ра́це твое́й, благода́рственная воспису́юще, ра́достно и торже́ственно взыва́ем:

Ра́дуйся, предста́телю на́ш, Арте́мие пра́ведный.

И́кос 1

А́нгельский нра́в и ду́шу непоро́чную име́я от святы́я купе́ли креще́ния, избе́гл еси́ обы́чных све́та сего́ су́етств и собла́знов, чу́жд бы́л еси́ претыка́ний и паде́ний, вта́йне чи́стым се́рдцем моля́ся к Еди́ному Всеблаго́му Бо́гу ми́лостиво взира́ющему на кро́тких и смире́нных. Сего́ ра́ди единогла́сно вопие́м ти́:

Ра́дуйся, между́ челове́ки ди́вное явле́ние святы́ни;

ра́дуйся, Отцу́ Небе́сному возлю́бленный.

Ра́дуйся, Сы́ну Бо́жию вожделе́нный;

ра́дуйся, Свято́му Ду́ху сосу́де драги́й и чи́стый.

Ра́дуйся, Цари́цы Небе́сныя пла́менный почита́телю;

ра́дуйся, святы́м А́нгелом и́стинный дру́же и единонра́вниче.

Ра́дуйся, пра́ведником святы́м все́м слико́вниче;

Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вой украше́ние.

Ра́дуйся, де́лателю благи́й, в ма́ле ве́рный, над мно́гим поста́вленный:

ра́дуйся, вше́дый в ра́дость Го́спода твоего́.

Ра́дуйся, нося́й вене́ц нетле́ния:

ра́дуйся, просла́вленный от Го́спода Бо́га дарова́нием исцеле́ний.

Ра́дуйся, предста́телю на́ш, Арте́мие пра́ведный.

Конда́к 2

Ви́дя чистоту́ се́рдца твоего́ благопромысли́тель Бо́г, призира́ющий всеви́дящим о́ком Свои́м на всю́ тва́рь, испо́лни ду́шу твою́ благода́ти Своея́ от чре́ва ма́тере. Прославля́я у́бо Его́ ди́вное и благо́е о тебе́ промышле́ние, пое́м о тебе́ хвале́бно: Аллилу́иа.

И́кос 2

Вкуси́в во мла́дости блаже́ннаго жития́ твоего́ сла́дость Боже́ственныя благода́ти, чу́ждый мирски́я уте́хи отроко́в, ты́ бы́л еси́ потае́нный се́рдца челове́к в нетле́нном украше́нии кро́ткаго и молчали́ваго ду́ха, е́же е́сть, по Апо́столу, пред Бо́гом многоце́нно. Приими́ у́бо от певце́в твои́х хвалу́ сию́:

Ра́дуйся, смире́ннаго и благода́тнаго о́трочества Христо́ва подража́телю:

ра́дуйся, благода́ти Бо́жией храни́телю.

Ра́дуйся, роди́телей твои́х почита́телю:

ра́дуйся, в дому́ о́тчем о́браз кро́тости и послуша́ния.

Ра́дуйся, све́рстников твои́х приме́р благонра́вия:

ра́дуйся, храни́телю чистоты́ се́рдца.

Ра́дуйся, сокруше́ния серде́чнаго таи́нниче:

ра́дуйся, прия́тное благоуха́ние духо́внаго умиле́ния.

Ра́дуйся, не прии́мший иску́са мирски́х сласте́й:

ра́дуйся, от грехо́вных страсте́й свобо́ду улучи́вый.

Ра́дуйся, благогове́йное отроча́, стяжа́вшее ду́ха стра́ха Бо́жия:

ра́дуйся, боголюбе́зное ча́до, па́че жи́зни твоя́ возлюби́вшее Христа́ Бо́га.

Ра́дуйся, предста́телю на́ш, Арте́мие пра́ведный.

Конда́к 3

Си́лою Всесвята́го Ду́ха укрепле́нный, блаже́нне Арте́мие, прия́в несокруши́мый щи́т ве́ры, и непобеди́мое ору́жие животворя́щий Кре́ст Христо́в, зна́мение стра́шное для злы́х духо́в, сохрани́л еси́ себе́ це́ла и невреди́ма от злоко́зненных си́х враго́в, поя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3

Име́я всегда́ и во все́м упова́ние на Бо́га промысли́теля, и в убо́зем о́тчем дому́ пребыва́я, в по́те лица́ твоего́ приобре́л еси́ пропита́ние; но лише́нный земны́х бла́г, по во́ли Бо́жией, яви́лся еси́ прича́стником ве́чных Небе́сных бла́г, пра́ведне Арте́мие. Похваля́я у́бо твою́ нищету́, лише́ния и ну́жды, приве́тственно вопие́м ти́:

Ра́дуйся, о́бразе кро́тости и трудолю́бия:

ра́дуйся, нищету́, на́с ра́ди обнища́вшаго, Христа́ Бо́га возлюби́вый.

Ра́дуйся, жите́йских зо́л неприча́стный:

ра́дуйся, грехолю́бных коры́стей чу́ждый.

Ра́дуйся, за лише́ние земно́е уте́шенный ра́йскими наслажде́нии:

ра́дуйся, за кро́тость и смире́ние, насле́дниче Ца́рствия Небе́снаго.

Ра́дуйся, за ну́жды вре́менныя сподо́бивыйся изоби́лия бла́г ве́чной несконча́емой ра́дости:

ра́дуйся, за чистоту́ се́рдца удосто́ивыйся лицезре́ти Бо́га вме́сте со святы́ми А́нгелы.

Ра́дуйся, не прилага́вый се́рдца к благо́м ми́ра сего́ непостоя́нным:

ра́дуйся, иска́вый Небе́сных нетле́нных бла́г в моли́тве дома́шней и церко́вней, и в обще́нии Та́ин Христо́вых.

Ра́дуйся, испо́лненный Боже́ственныя любве́:

ра́дуйся, прича́стниче безсме́ртныя трапе́зы.

Ра́дуйся, стяжа́вшый смире́нием высо́кая и нището́ю бога́тая, по подража́нию святи́телю Никола́ю:

ра́дуйся, хра́ма его́ в жи́зни твое́й моли́твенник бы́вый.

Ра́дуйся, я́ко мзду́ мно́гу прие́мый от Го́спода Бо́га на Небесе́х.

Ра́дуйся, предста́телю на́ш, Арте́мие пра́ведный.

Конда́к 4

Бу́ря страсте́й и треволне́ний жите́йских не пости́же тя́, име́ющаго в се́рдцы твое́м ми́р Бо́жий, всели́выйся бога́тно в тя́, блаже́нне Арте́мие; ве́три непостоя́нных уче́ний, не волнова́ли ми́рной души́ твоея́. Сего́ ра́ди явля́я я́ко Ио́сиф, ми́р бра́тии твое́й, прове́л еси́ дни́ живота́ твоего́ в ми́ре, тишине́ и безмо́лвии, и ми́р Бо́жий, обита́яй в глубине́ ду́ха твоего́, возбужда́л пе́ти тя́ непреста́нно Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4

Слу́шая от зако́на Бо́жия словеса́ жи́зни ве́чныя, име́я пома́зание от Свята́го Ду́ха, ве́дал еси́ благи́м чу́вством вся́, не тре́буя, да кто́ учи́т тя́, но я́ко то́ само́ пома́зание уча́ше тя́ о все́м, по сло́ву возлю́бленнаго ученика́ Христо́ва; воскрили́вся же Боже́ственным дарова́нием отроча́ мла́до, возне́слся еси́ на высоту́ христиа́нскаго благоче́стия и кро́тости, Бо́гу возлю́бленне Арте́мие. Сего́ ра́ди ди́вное о тебе́ смотре́ние Бо́жие сла́вяще, со дерзнове́нием вопие́м ти́:

Ра́дуйся, спаси́тельнаго внима́ния себе́ ди́вный на́м приме́ре:

ра́дуйся, молча́ния о́бразе.

Ра́дуйся, му́дрости духо́вныя све́тлое зерца́ло:

ра́дуйся, исто́чниче исцеле́ний.

Ра́дуйся, чудотво́рче преди́вный:

ра́дуйся, сокро́вище целому́дрия.

Ра́дуйся, цве́те чистоты́ и незло́бия:

ра́дуйся, неви́нности сосу́де.

Ра́дуйся, цве́те а́нгельския пра́ведности:

ра́дуйся, многоце́нный ка́меню ра́йския жи́зни.

Ра́дуйся, сия́ние небе́сных све́тлостей.

Ра́дуйся, предста́телю на́ш, Арте́мие пра́ведный.

Конда́к 5

Живоно́сный то́к благода́ти Христо́вой восприя́в благи́м и до́брым се́рдцем, пра́ведне Арте́мие, устреми́лся еси́ соверше́нно в сле́д Христа́ Спаси́теля на́шего, и восхища́яся бога́тством бла́гости, прему́дрости и человеколю́бия Бо́жия, явле́ннаго в искупле́нии гре́шнаго челове́чества, пламене́л еси́ любо́вию к Спаси́телю на́шему, и во умиле́нии се́рдца воспева́л еси́ Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 5

Ви́девше купножи́тели твои́ преспева́юща тя́ благоче́стием и ра́зумом, пра́ведне Арте́мие, прославля́ху благоволе́ние Бо́жие, утаева́ющее от прему́дрых и разу́мных бога́тство благода́ти и ве́дения ея́, по сло́ву Спаси́теля, и открыва́ющее та́ младе́нцем. Те́мже и мы́, ра́дующеся написа́нию и́мени твоего́ на Небесе́х, с утеше́нием возно́сим тебе́ хвале́бныя пе́сни:

Ра́дуйся, избра́нный сосу́де Бо́жия благода́ти:

ра́дуйся, прия́телище даро́в Ду́ха Свята́го.

Ра́дуйся, испо́лненный дарова́ния чуде́с исцеле́ний:

ра́дуйся, Вы́шния Прему́дрости Бо́жия прие́мниче.

Ра́дуйся, ра́зума духо́внаго сокро́вище:

ра́дуйся, благи́й для на́с сове́тниче.

Ра́дуйся, испо́лненный спаси́тельнаго ве́дения:

ра́дуйся, пла́меню неугаса́яй любве́.

Ра́дуйся, всесве́тлая звездо́, блиста́ющая на тве́рди церко́вней:

ра́дуйся, отра́до печа́льным.

Ра́дуйся, немощству́ющих врачу́:

ра́дуйся, обурева́емых помо́щниче.

Ра́дуйся, предста́телю на́ш, Арте́мие пра́ведный.

Конда́к 6

Пропове́дник пе́рвый просла́вленнаго те́ла твоего́, кли́рик це́ркви святи́теля Никола́я, ища́ в лесно́й ча́щи плодо́в земны́х, обре́те сокро́вище неоцене́нное, нетле́нныя мо́щи твоя́, пра́ведне Арте́мие, чрез три́десять три́ ле́та не поврежде́нныя преме́нами стихи́й, и с благода́рным чу́вством прекло́нь коле́на, восклица́ше к Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6

Возсия́л еси́ в пусты́ннем ме́сте де́бри лесны́я, я́коже у́тренняя звезда́ по́сле мра́ка нощна́го, и просвети́л еси́ ско́ро населе́ние градо́в, дре́вния Кевро́ли, Пине́ги, Арха́нгельска, Во́логды и дале́ких стра́н, сия́нием благоде́тельных чуде́с твои́х. И ны́не никто́же умолчи́т вопи́ти тебе́:

Ра́дуйся, вели́кое свети́ло, просвеща́ющее тму́ неве́дения:

ра́дуйся, сокро́вище духо́вное, ве́рных богатя́щее.

Ра́дуйся, чи́стая струе́ благода́ти Бо́жия:

ра́дуйся, стране́ твое́й се́верной сла́во и утвержде́ние.

Ра́дуйся, я́коже чи́стый А́нгел, поя́й пе́сни Богокра́сныя, и руководя́й к тому́ оби́тель твою́:

ра́дуйся, чи́стая пти́це, в гне́зда небе́сная прия́тая.

Ра́дуйся, я́блоко благово́нное, ве́рных ду́шы благоуха́ющее:

ра́дуйся, прекра́сная ли́лие услажда́ющая сердца́ ве́рных.

Ра́дуйся, млада́я ве́тве ра́йскаго дре́ва, израсти́вшая сла́дкий пло́д духо́вный Пресвяте́й Тро́ице:

ра́дуйся, немерца́ющая луче́ Правосла́внаго уче́ния.

Ра́дуйся, ма́слино Це́ркве Христо́вы, источа́ющая на́м ди́вный еле́й ми́лости Бо́жией:

ра́дуйся, виногра́дная лозо́, напая́ющая на́с отра́дным упова́нием на спаси́тельная обетова́ния.

Ра́дуйся, смоко́внице, сла́достию свое́ю грехо́вную го́речь отража́ющая.

Ра́дуйся, предста́телю на́ш, Арте́мие пра́ведный.

Конда́к 7

Хотя́щу Всевы́шнему мироправи́телю призва́ти своего́ пра́ведника в небе́сныя ски́нии, ма́нием от престо́ла велеле́пныя Его́ сла́вы, возшуме́ над земле́ю бу́ря, стра́шно возгреме́ли гро́ми, возблиста́ и разлия́ся ужа́сно, я́ко пла́мень, мо́лния, и в прикоснове́нии у́жаса ко вну́тренним чу́вством ю́наго о́трока, взята́ А́нгелы душа́ пра́ведника, срета́емая Безпло́тными Си́лами, ра́дующимися о дру́зе свое́м, и в весе́лии воспе́вшими Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7

Ди́вно бы́сть твое́ призва́ние в Небе́сный Иерусали́м; от земна́го бо труда́ на ло́но Авраа́мово, и от малолю́днаго ме́ста в преми́рную сла́ву вели́чественно пренесена́ бы́сть блаже́нная душа́ твоя́, пра́ведне Арте́мие, возду́ху шумя́щу, гро́мом и мо́лниям свирепе́ющым, и вода́м от движе́ния ве́тра, я́ко рука́ми, пле́щущым. Те́мже и мы́ лику́юще, воспое́м:

Ра́дуйся, но́вый о на́с к Бо́гу предста́телю:

ра́дуйся, в ве́чный покро́в Присноде́вствующия Цари́цы вше́дый.

Ра́дуйся, А́нгелом собесе́дниче:

ра́дуйся, Рая́ Небе́снаго жи́телю.

Ра́дуйся, безстра́стия насле́дниче пра́ведный:

ра́дуйся, све́детелю на́м жи́зни безсме́ртныя.

Ра́дуйся, избежа́вый возду́шных истяза́телей, пораже́нных стрела́ми мо́лний при твое́м отше́ствии на Не́бо:

ра́дуйся, не узре́вый ме́рзких де́монских зра́ков.

Ра́дуйся, ра́йская ве́тве, благоуха́нием веселя́щая:

ра́дуйся, благово́нная еде́мская ро́зо, ду́шы на́ша благоуха́ющая.

Ра́дуйся, прекра́сный гро́зде, на трапе́зе царе́вой положе́нный:

ра́дуйся, те́плый на́ш моли́твенниче.

Ра́дуйся, предста́телю на́ш, Арте́мие пра́ведный.

Конда́к 8

Стра́нно и недоуме́нно твое́ воспита́ние, пра́ведниче; ра́зума бо Бо́жия испо́лнился еси́, святы́ни ду́ха дости́гл еси́, ни от кого́ же из челове́к учи́выйся; сокрове́нно бы́ло от совреме́нников и для ни́х ди́вно твое́ в ю́ных ле́тех благоче́стие и преставле́ние твое́. Но чу́дная твоя́ исцеле́ния, и разли́чная чудоде́йствия возно́сят на́ша гла́сы к славосло́вию о тебе́ Бо́жию, е́же непреста́нно и ра́достно пе́ти: Аллилу́иа.

И́кос 8

Ве́сь бы́л еси́ в Бо́зе богомы́слием, и укрепля́емый Бо́жией благода́тию, непристу́пен яви́лся еси́ кова́рному зми́ю, наблюда́ющему пя́ту ше́ствующих те́сным путе́м. Руководи́ у́бо и на́с непреткнове́нно ходи́ти путе́м за́поведей Христо́вых, да благода́рно вопие́м ти́:

Ра́дуйся, путеводи́телю на́ш ди́вный:

ра́дуйся, кро́ткий наста́вниче все́х спаса́емых.

Ра́дуйся, пе́рсте Бо́жий, указу́яй на́м го́рняя:

ра́дуйся, гла́се Небе́сный, зовы́й все́х на по́двиги спасе́ния.

Ра́дуйся, чи́стая голуби́це, иму́щая ве́твь ра́йскую:

ра́дуйся, духо́вная ла́стовице, показу́ющая в нетле́нии весну́ гряду́щаго ве́ка.

Ра́дуйся, предста́телю на́ш, Арте́мие пра́ведный.

Конда́к 9

Все́ естество́ А́нгельское, в ра́достный тре́пет прише́д, воздаде́ хвалу́ Бо́гу: Свя́т, Свя́т, Свя́т Госпо́дь Савао́ф, егда́ неви́нная и чи́стая душа́ твоя́, неврежде́нно от мно́гих страхова́ний бесо́вских, и перенесе́нная в преми́рную жи́знь, поклони́ся Триипоста́сному Божеству́, воспе́вши Ему́ со все́ми святы́ми: Аллилу́иа.

И́кос 9

Вети́и многослове́снии, не могу́щии усмотре́ти о́ком ра́зума, омраче́ннаго го́рдостию и страстьми́, прему́дрости Тво́рческия в устрое́нии вселе́нныя, не мо́гут уразуме́ти прославле́ния моще́й свята́го уго́дника Бо́жия. Мы́ же соверше́нною ве́рою в простоте́ се́рдца возглаша́ем тебе́, просла́вленный моли́твенниче на́ш:

Ра́дуйся, преда́вый ве́рным в зало́г любве́ нетле́нныя своя́ мо́щи:

ра́дуйся, уверя́я на́с в и́стине Воскресе́ния и жи́зни ве́чныя.

Ра́дуйся, испо́лнивый на себе́ сло́во Бо́жие: храни́т Госпо́дь вся́ ко́сти пра́ведных:

ра́дуйся, утверди́вый исполне́нием сло́во Христа́ Бо́га: вла́с главы́ ва́шея не поги́бнет.

Ра́дуйся, с че́стию принесе́нный из де́бри в правосла́вный хра́м для о́бщаго чествова́ния и поклоне́ния:

ра́дуйся, свиде́тельствуемый от Го́спода Бо́га да́ром чудотворе́ний.

Ра́дуйся, я́ко чи́стая ра́ка святы́х моще́й, и ны́не привлека́ет сердца́ обе́тных страннолю́бцев на поклоне́ние тебе́:

ра́дуйся, яви́вый и́стину слове́с Писа́ния: в па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, и пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, и я́ко ке́др и́же в Лива́не умно́жится.

Ра́дуйся, загражда́яй уста́ пререка́ющая:

ра́дуйся, обуздова́яй язы́к неве́рия и хулы́.

Ра́дуйся, смиря́яй горды́ню дерза́ющым на святы́ню:

ра́дуйся, ра́зум кичли́вый пленя́яй в послуша́ние Христо́вой ве́ры.

Ра́дуйся, в ду́се блаже́нныя простоты́ и незло́бия дости́гнувый Не́ба.

Ра́дуйся, предста́телю на́ш, Арте́мие пра́ведный.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́щаго вся́каго челове́ка, и́скренно моли́л еси́ наста́вити тя́ на пу́ть спасе́ния, и благода́тию Бо́жиею озари́вшею тя́, прише́л еси́ в Небе́сный Иерусали́м, иде́же узре́в лице́м к лицу́ Того́, Его́же И́мя, я́ко ми́ро излия́нное, та́мо воспева́еши непреста́нно сла́ву Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10

Стена́ тве́рда и несокруши́ма огра́да оби́тели, свято́му и́мени твоему́ посвяще́нней, су́ть неусы́пныя твоя́ к Бо́гу моли́твы, святы́й пра́ведный Арте́мие. Те́мже живу́щии в не́й благода́рно возно́сят к тебе́ гла́сы:

Ра́дуйся, храни́телю на́ш кре́пкий:

ра́дуйся, неусы́пный защи́тниче на́ш.

Ра́дуйся, наста́вников на́ших охраня́яй от па́губных бе́дствий:

ра́дуйся, испуща́яй на враго́в стре́лы стра́ха.

Ра́дуйся, щи́те тве́рдый па́че ме́дянаго:

ра́дуйся, броне́ пра́вды, отража́ющая каменомета́ния а́дских му́ринов.

Ра́дуйся, оби́тели мона́хов и все́й стране́ на́шей похвало́ и утвержде́ние:

ра́дуйся, тружда́ющихся по́моще.

Ра́дуйся, молчали́вых и кро́тких ра́досте:

ра́дуйся, больны́х исцеле́ние.

Ра́дуйся, немощны́х укрепле́ние:

ра́дуйся, уны́лых бо́дросте.

Ра́дуйся, скорбя́щих утеше́ние.

Ра́дуйся, предста́телю на́ш, Арте́мие пра́ведный.

Конда́к 11

Пе́ние на́ше хвале́бное тебе́, живу́щему во сла́ве Отца́ све́тов, ны́не возсыла́емое, недосто́йно е́сть, я́ко от нечи́стых усте́н возноси́мое; но са́м прииди́ посреде́ на́с, неиждива́емый исто́чниче чистоты́ и целому́дрия, очи́сти на́ша сердца́ и ду́ши помышле́ния, да тебе́ ра́ди благоприя́тно бу́дет совоку́пное на́ше восклица́ние Всеще́дрому Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11

Све́том за́поведей Бо́жиих озаре́нный измла́да, ско́ро возше́л еси́ к Триипоста́сному Све́ту, пред Ни́мже хода́тайствуеши и о на́шем просвеще́нии, о не́мже умоля́юще, с любо́вию вопие́м ти́:

Ра́дуйся, звездо́ невече́рняго све́та:

ра́дуйся, луче́ све́та, согрева́ющая на́шу хла́дность.

Ра́дуйся, свеще́, просвеща́ющая на́шу темноту́:

ра́дуйся, я́ко о́гнь возгрева́яй на́с к любви́ возлюби́вшаго на́с Христа́ Бо́га.

Ра́дуйся, мы́сленно прикаса́яйся, я́ко у́гль, хла́дным сердца́м:

ра́дуйся, злата́я лампа́до, возжже́нная для умилостивле́ния Пра́веднаго Судии́.

Ра́дуйся, свети́льниче духо́вный, освеща́яй ве́рным пу́ть спасе́ния:

ра́дуйся, о́гненная пе́щь, пожига́ющая те́рние грехо́в на́ших.

Ра́дуйся, горни́ло, куря́щее моли́твенный арома́т:

ра́дуйся, кади́ло издаю́щее ди́вное смире́ния благоуха́ние.

Ра́дуйся, горя́яй пла́меню, истребля́яй нече́стие.

Ра́дуйся, предста́телю на́ш, Арте́мие пра́ведный.

Конда́к 12

Благода́ть Боже́ственную испроси́ на́м святы́й уго́дниче Бо́жий, да при́сно покрыва́ет на́с от враго́в ви́димых и неви́димых, да научи́т ны́ подража́ти тебе́ в чистоте́ а́нгельской и незло́бии, да напра́вит сердца́ на́ша к смире́нию, покая́нию и неосла́бному исполне́нию за́поведей Христо́вых; да да́рует на́м христиа́нскую кончи́ну и безбе́дно проведе́т на́с чрез возду́шный пу́ть, да сподо́бимся та́мо узре́ти сла́ву Вели́каго Бо́га, ве́чно пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 12

Пою́ще тебе́ ны́не, а́ще и недосто́йныя, но усе́рдныя хвалы́ бре́нными и нечи́стыми усты́, благогове́йно мо́лим тя́, святы́й пра́ведный Арте́мие: при́зри на мно́гия на́ша не́мощи душе́вныя и теле́сныя, и пода́ждь на́м по́мощь к соверше́нию до́брых де́л, и ко всегда́шнему прославле́нию свята́го твоего́ и́мени, вопию́щым ти́:

Ра́дуйся, во́ине Царя́ ца́рствующих:

ра́дуйся, слуго́ Го́спода госпо́дствующих.

Ра́дуйся, ра́бе ве́рный Владе́ющаго вся́ким созда́нием:

ра́дуйся, венча́нный венце́м нетле́ния от Сама́го нетле́ннаго Бо́га.

Ра́дуйся, укра́шенный нетле́нною диади́мою Ца́рствия Христо́ва:

ра́дуйся, облече́нный в блестя́щую порфи́ру за чистоту́ се́рдца и незло́бие.

Ра́дуйся, прие́мый от руки́ Бо́жия пе́рстень сыноположе́ния:

ра́дуйся, насле́дниче Небе́снаго Ца́рствия.

Ра́дуйся, предста́телю мо́щный, спобо́рствуяй правосла́вному царю́ на́шему на ра́тующих:

ра́дуйся, вождю́, спосо́бствуяй неви́димо во бране́х на́шему во́инству.

Ра́дуйся, защища́яй преде́лы на́шего Оте́чествия тве́рдым щито́м твоего́ покро́ва:

ра́дуйся, спасе́ния на́шего споспе́шниче и хода́таю твои́ми ко Го́споду Бо́гу о на́с гре́шных моли́твами.

Ра́дуйся, предста́телю на́ш, Арте́мие пра́ведный.

Конда́к 13

О преди́вный уго́дниче Бо́жий и прелюби́мый чудотво́рче, Арте́мие! Ра́ди ми́лости Бо́жия и предста́тельства Влады́чицы, мо́лим твою́ святы́ню, ми́лостив бу́ди святе́й оби́тели твое́й, и все́м призыва́ющым тя́ с любо́вию и упова́нием. По свое́й чистоте́ и пра́ведности, испроси́ у Го́спода Бо́га проще́ние на́ших прегреше́ний и ре́вность к до́брым дело́м, да про́чее вре́мя живота́ на́шего поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и сподо́бимся на Стра́шнем Суде́ одесну́ю ста́ти Судии́, Христа́ Бо́га на́шего, и во ве́ки веко́в с тобо́ю пе́ти Человеколю́бцу Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва

Святы́й уго́дниче Бо́жий, пра́ведный Арте́мие, при́сный храни́телю святы́я оби́тели, твои́м и́менем укра́шенной, и бли́зкий защи́тниче всего́ се́вернаго кра́я Росси́йския страны́! При́зри ми́лостивно на усе́рдную моли́тву на́с гре́шных, и твои́м благомо́щным предста́телством испроси́ на́м у Го́спода проще́ние согреше́ний на́ших, преспе́яние в ве́ре благоче́стии, и огражде́ние от ко́зней диа́вольских. Моли́ Го́спода, стра́ждущую страну́ Росси́йскую от лю́тых безбо́жник и вла́сти и́х да свободи́т, и да возста́вит престо́л правосла́вных царе́й; ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный во́пль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т на́ш, да пода́ст и все́м лю́дем ми́р, тишину́ и нелицеме́рное послуша́ние, да сподо́бит все́х на́с получи́ти, по христиа́нской кончи́не, Небе́сное Ца́рствие, иде́же вси́ пра́веднии, вме́сте с тобо́ю, ве́чно сла́вят Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Монастырь сегодня

ХРАМЫ

Артемиевский храм

Когда монастырь вернули православной церкви, то службы начали проходить в Артемиевском храме. Поначалу сделали предел во имя святителя Николая чудотворца, и постепенно стали обустраивать главный храм.

В1991 году привезли колокола и подняли их на звонницу.

В этот же день из часовни на Ежемени перенесли раку, в которой прежде находились мощи отрока Артемия.

В июле в монастырь были возвращены из Карпогор часы. Их вновь установили над входом в Артемиевскую церковь. Теперь каждые четверть часа раздается мелодичный звон.

Собор

В годы советской власти в нижнем храме располагалась тракторная мастерская. В Успенском же оставались не тронутыми иконостас и роспись на стенах. Все это сохранялось благодаря учительнице Веркольской школы Екатерине Александровне Стручковой. Но в 70-е годы она уехала, и началось разграбление собора.

Первые насельники увидели его без купола, железо с крыши было сорвано, и на ней росли деревья. На стенах плесень. Полы взломаны. Иконостас разграблен полностью. При наместнике отце Иоасафе (Василикиве) закрыли крышу, вставили стекла во все окна. С помощью вертолета установили купол.

Сейчас собор, к сожалению, продолжает разрушаться. Выпадают кирпичи, от висячей галереи ничего не осталось, исчезает настенная роспись. Для восстановления собора нужны огромные средства.

Казанский храм

За годы безбожия здание пришло в ужасное состояние. Первый этаж провалился на нулевой, не осталось ни одного стекла. Отремонтировали нижнюю трапезную, и до сих пор готовят пищу и трапезничают в ней.

Сейчас идет реставрация всего корпуса. Выполнен очень большой объем работ. Полностью заменена крыша. Здание преображается как внутри, так и снаружи. Все надеются, что скоро молитва вновь зазвучит в Казанском храме.

Ильинский храм

Эту церковь построили в 1697 году. Через два столетия ее разобрали за ветхостью, отреставрировали, собрали вновь в несколько ином виде. В годы советской власти окрестные жители в праздник Ильи пророка всегда приходили к храму и молились около него, потому что вход был закрыт. В 1993 году Ильинскую церковь полностью восстановили, застеклили окна, сделали крыльцо, покрыли новым железом крышу. Александр Георгиевич Закатырин отремонтировал большой крест и сделал четыре новых креста поменьше.

Церковь на Ежемени

В годы безбожия здесь был склад для хранения зерна. Но люди никогда не забывали сюда дорогу. В праздник отрока Артемия, 6 июля, приходили и приезжали сюда пинежане со всей округи.

5 августа 1990 года, в праздник обретения мощей отрока Артемия, настоятель архангельского Свято-Ильинского кафедрального собора, протоиерей Владимир Кузив впервые за много лет отслужил около церкви молебен святому угоднику Божию. В самой церкви в то время еще были сусеки для зерна. В этот же день отец Владимир освятил памятник Федору Александровичу Абрамову в Верколе и отслужил панихиду на могиле писателя.

За прошедшие десятилетия церковь сильно обветшала. К счастью, нашлись жертвователи, которые дали средства на реставрацию. Бригада плотников под руководством Ивана Игната заново обшили ее досками, изготовили и установили два новых купола, заменили окна, ставни и двери, набрали полы.

Все паломники, которые приезжают в монастырь, в любое время года, стараются обязательно прийти в церковь, помолиться и прочитать акафист святому отроку.

Есть здесь необычный 4 метровый крест, про который рассказывают, что несколько веков назад он приплыл на реке Пинеге против течения и остановился напротив церкви.

А с колокольни открывается необыкновенная красота пинежской земли, которая всех приводит в восторг. Отсюда хорошо виден монастырь, отстоящий от церкви на три километра.

Часовня святого отрока Артемия

Часовня во имя праведного отрока Артемия стояла в обители на протяжении четырех веков. С 1639 по 1649 годы в ней находились мощи святого отрока. В годы безбожия, по просьбе жителей Летополы, часовню передали в деревню под народный дом. И лишь в 2006 году благотворители дали необходимую сумму для ее восстановления. Бригада мастеров под руководством Ивана Игната всего за несколько месяцев сделала новую часовню на прежнем месте. Все работы велись по старинной технологии, Крыша покрыта кровельным тесом, а купол осиновым лемехом.

БОГОСЛУЖЕНИЯ

Первая Божественная литургия после возвращения монастыря Православной церкви, была отслужена 17 ноября 1990 года в Никольском приделе Артемиевского храма. В связи с тем, что наместнику обители отцу Иоасафу – в то время единственному священнику на все Пинежье – приходилось много ездить по всему району, службы в монастыре были не часто. Лишь с 1998 года, при новом наместнике игумене Варнаве (Пермякове) и с прибавлением братии, служба в обители стала ежедневной. С этого же времени оформились в монастыре устав и чин. Каждый день стал совершаться полный круг богослужений. Так продолжается и поныне.

Пока в 2011 году в д. Веркола не открыли свой храм, местные жители по воскресным и праздничным дням приходили на службу в обитель. Их перевозили на монастырской лодке.

В монастыре до 2013 года было три священника. Нагрузка на них ложилась очень большая, ведь помимо обители, им приходилось ездить на службы по всему Пинежскому району, а ведь некоторые деревни и поселки отстоят от монастыря на сто километров.

Вот как, например, священник добирался до Суры – родины святого Иоанна Кронштадтского. Сначала на лодке переезжал в Верколу. Отсюда ехал 50 км по грунтовой дороге на машине до деревни Остров. Снова на лодке переплывал через Пинегу. И дальше на машине до Суры. К тому же там, куда приезжали батюшки, нужно не только отслужить, но еще и выполнить различные требы. В последнее время появились свои священнослужители в пос. Сосновка и с. Сура.

Многие паломники говорят, что службы в Веркольском монастыре особые, благодатные, одухотворенные, помогающие забыть о суете внешнего мира и окунуться в мир духовный.

ПРАЗДНИКИ

Богоявление Господне

На Крещение люди приходят не только из Верколы, но приезжают даже из Архангельска. Так было, например, и в 2009 году. 18 января утром на службу в небольшой Никольский придел было трудно зайти. Солнце ярко светило в окна и будто бы радовалось вместе со всеми. Весь день и вечер посматривали паломники на термометр, до какой отметки опустится ртуть. Она остановилась на 22 градусах, и многие с облегчением вздохнули, значит, можно будет окунуться в Иордане. На ночной службе все причастились Святых Христовых Таин, и крестный ход направился к Пинеге, к тому месту, где традиционно выпиливают Иордань в виде креста. Игумен Иосиф освятил воду в Пинеге и окропил всех крещенской водой. На душе у каждого было светло и радостно. А потом последовала вкусная трапеза, то ли поздний ужин, то ли ранний завтрак.

Когда рассвело, первыми пошли окунаться в Иордань братия. За ними потянулись паломники. И хотя от Иордани до келий нужно было пройти метров 500, это никого не смущало. Целый день шли и приезжали за крещенской водой люди. А для нужд монастыря на лошадке привезли несколько бидонов крещенской воды, чтобы ее хватило до следующего праздника.

Троица

Троица – один из самых любимых праздников у северян. В это время природа оживает, на деревьях только начинают распускаться листья, появляются первые цветы. Поэтому храм после долгой зимы украшенный березками и тюльпанами, выглядит нарядным и праздничным. Для северян Троица – это знак того, что закончились холода и впереди хоть и короткое, но все-таки лето, с его восхитительными белыми ночами.

Праздник святого отрока Артемия

В монастыре три престольных праздника. 6 июля – день памяти Артемия Веркольского. В этот день Господь забрал отрока в Свои небесные обители. 5 августа – праздник обретения мощей святого угодника Божия и 2 ноября – день памяти небесного покровителя святого отрока, — великомученика Артемия.

Больше всего людей приезжает в обитель 6 июля из Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельска и Северодвинска, Киева и Минска и, конечно же, из окрестных деревень и поселков.

Весь день паломники украшают Артемиевский храм и часовню на Ежемени. Вокруг икон отрока сплетаются огромные венки из полевых цветов.

И, конечно же, всюду цветы – у раки, у аналоев, на подоконниках. К вечерней службе в храме и часовне все намыто и убрано. Те, кто впервые попадают в Артемиевскую церковь 6 июля, просто ахают от восхищения.

А впервые день памяти святого праведного отрока Артемия с обнесением его мощей вокруг монастырской ограды с разрешения Священного Синода торжественно отметили в 1888 году. На него приехал епископ Архангельский и Холмогорский Нафанаил, крестным ходом пришли священники и пинежане из всех ближайших приходов, неся с собой чудотворные иконы, в том числе, и знаменитый образ Грузинской Божией Матери из Красногорского монастыря. В том году в празднике приняло участие три тысячи человек.

В 1891 году на день памяти праведного Артемия обитель посетили владыка Александр и Кронштадтский протоиерей Иоанн Ильич Сергиев.

Такие празднования в день памяти праведного Артемия продолжались до закрытия обители.

После восстановления монастыря на праздник неоднократно приезжали правящие архиереи – епископ Архангельский и Мурманский Пантелеимон, ныне архиепископ Ростовский и Новочеркасский, епископ Архангельский и Холмогорский Тихон (+ 2010). В 2008 году обитель посетил архиепископ Берлинский и Германский Феофан и 30 человек из храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Гамбурге. Несколько раз в Веркольском монастыре побывал и митрополит Даниил, назначенный на Архангельскую кафедру в 2010 году.

В праздничный день служба начинается с молебна с акафистом праведному отроку Артемию. Божественная литургия в этот день проходит как-то по-особенному празднично и торжественно. Желающих причаститься Святых Христовых Таин бывает так много, что причащают сразу из нескольких чаш.

Каждый год праздник заканчивается крестным ходом к часовне на Ежемени. Несмотря на то, что путь не близок — три километра в одну сторону и столько же обратно, его стараются пройти и стар, и млад, здоровые и больные. Около часовни священники служат молебен с окроплением святой водой. К часовне крестный ход идет сосновым бором, а обратно — цветущим лугом, если лето теплое, то его покрывают ромашки, а если запоздалое – то одуванчики. После возвращения в монастырь, всех приглашают в большую трапезную, где ждет очень вкусный обед.

ЖИЗНЬ МОНАСТЫРЯ

Сейчас в Веркольском монастыре постоянно проживает около 40 насельников. С 2000 года возглавляет обитель архимандрит Иосиф (Волков). Благочинный – иеромонах Венедикт (Меньшиков), в монастыре с 1996 года. Рухольный иеромонах Рафаил (Бурмистров), в монастыре 1993 года. Иеродиакон Лазарь (Ташхождаев), в монастыре с 2000 года. Иеродиакон Матфей (Барков), в монастыре с 2001 года, иеродьякон Николай (Лабутин). Монахи: О. Антоний (Шубин), О. Иннокентий (Коровин), о.Тимофей (Таюрский), о. Петр (Петров), Серафим(Варакин). Постоянное число трудников около 30 — 40 человек. Кто-то живет здесь совсем немного, некоторые по несколько месяцев, есть и такие, которые находятся уже не по одному году. Настоятель подворья в Архангельске игумен Феодосий (Нестеров), в монастыре с 2000 года. Настоятель подворья в Карпогорах архимандрит Иосиф (Волков), в монастыре с 1998 года. На подворьях есть священники из белого духовенства Почти все священнослужители имеют высшее образование и закончили духовную семинарию. Игумен Феодосий и архимандрит Иосиф учатся в Московской духовной академии.

С 2000 года насельники обители вели занятия в Веркольской воскресной школе. Первые ее ученики уже разъехались по большим городам, но и там дорогу в храм они не забывают.

Послушания в обители самые разные. Одно из самых главных – перевоз людей и груза через реку. На машине сюда можно попасть только зимой, когда встанет река и нарастят лед. Во все остальное время – от весеннего ледохода до осеннего ледостава – на лодке.

Хлеб в монастыре пекут свой в огромной печи. Закладывают туда одновременно по 70 форм. Иногда такого количества буханок хватает на неделю, но иногда приходится печь два, а то и три раза. Хлеб очень вкусный, и его с удовольствием едят и братия, и гости.

Молоко в обители тоже свое. Летом коровушек пасут на сочной траве, а на зиму заготовляют сено. Незаменимая помощница в обители – лошадка. На ней и груз с реки возят, и дрова, и сено, и за грибами ездят, а порой и детишек в телеге прокатят. Лошадку здесь все любят и холят, ведь без нее никуда.

До недавнего времени все здания в монастыре отапливались печками. В 2010 году в трапезном корпусе с Казанским храмом провели паровую систему отопления, в 2012 году отопление появилось и в братском корпусе. Сделали кочегарку, которая работает на дровах, поэтому дров нужно очень много, тем более что зимы здесь длинные и суровые. Обновили систему отопления в Артемиевском храме. Установили шесть новых больших теплиц, так что у насельников будет еще больше своих экологически чистых овощей. В 2011 году построили новую баню с прачечной.

Кроме этих послушаний есть, конечно, и другие. Капусты нужно засолить несколько бочек. Зимой снег с дорожек убрать. Молоко переработать. В храме и келиях чистоту навести. Воды привести. Дров нарубить. Еды каждый день на сорок, а летом и гораздо большее число, человек наготовить. Картошки на целый год нарастить, на огороде и в теплицах — овощей и зелени. В общем, всех послушаний и не перечислить.

А в свободное время у каждого есть любимое занятие – одни идут на рыбалку, другие любят почитать, и, наверное, нет в обители человека, который отказался бы от сбора грибов, тем более, что здесь очень много белых и собирать их огромное удовольствие.

В монастыре живет несколько котов, всеобщих любимцев. Каждый день прилетают голуби, воробьи и вороны, чтобы получить свой обед. Среди них появился почти ручной ворон, которого назвали Карлуша, он берет хлеб прямо из рук.

Удивительно благодатная атмосфера царит в Веркольском монастыре. Побывав здесь один раз, люди приезжают снова и снова. Они говорят, что эту обитель и ее небесного покровителя отрока Артемия просто невозможно не любить.

17:00 – 9-й час, вечерня.

18:00 – вечерняя трапеза (проходит, как и другие общие трапезы,

при чтении «Жития святых» или других книг святых отцов).
18:30 – малое повечерие, чин прощения.

После вечернего правила очередной чтец читает акафист св. прав. отр. Артемию

(в воскресные дни ему служится молебен с акафистом).
23:00 – общий отход ко сну.
Богослужение в дни великих праздников и в воскресение (бдения):

17:30 – вечерняя трапеза
18:30 – всенощное бдение.
7:30 – общий подъем.
8:00 – 3-й, 6-й часы.
8:20 – Божественная Литургия.

Артемиев Веркольский мужской монастырь

Артемиев Веркольский монастырь, затерянный среди лесов и болот Архангельской области, имеет насыщенную событиями историю. Основан он был на берегу реки Пинеги в начале XVII столетия, в тот период, когда иночество процветало в северных краях Российской империи. У каждого, кто побывал в этой обители, отрезанной от «мира» Пинегой, возникает убеждение, что именно таким и должен быть северный монастырь, побуждающий к молитвенному подвигу. Быть может, оттого так богат русский север монастырями, так плодотворна здесь иноческая жизнь, так обилен этот суровый край праведниками. Неподалеку от монастыря, на левом берегу реки, – около 30–40 домов, но люди приезжают туда только на лето, так что в долгие морозные зимы братия монастыря живет в полном уединении. Монахи даже шутят, что они в обители, «как на подводной лодке», потому что весной и осенью на левый берег практически не перебраться. Кого-то это вдохновляет, кого-то отпугивает… В 1990-е годы, годы восстановления, монастырь переживал трудные времена. Тогда даже картошку ели только по праздникам, а молоко пили редко. Но ведь Господь не оставляет детей Своих, если искренне на Него уповают они.

Но вернемся к истории. Покровитель монастыря святой отрок Артемий (1533 – 6 июля 1544) родился в Верколе в благочестивой крестьянской семье. С юных лет славился он кротостью нрава, смирением и прочими добродетелями, не свойственными детям. Он любил молитву и уединение. Однажды, когда святой отрок трудился в поле, помогая отцу, разразилась гроза, и он был принят Господом (6 июля, в день памяти Артемия, каждый год небо плотно затягивает тучами, а к обедне бывает короткая гроза, после которой небо практически моментально очищается и выходит яркое солнце. В прошлом году сам был свидетелем этого неописуемого чуда!) Поселяне не решились предать тело земле, подумав, что так отрок был наказан за тайные грехи. Но через 33 года его мощи нашли в лесу нетленными, и от них исходил яркий свет.

После обретения святых мощей стали происходить исцеления. И говорят, что обретение мощей не дало развиться Двинской лихорадке, бушевавшей в то время в Пинежье. Многие люди были тогда спасены. На месте обретения мощей и был основан монастырь.

Лучшим временем для монастыря стал конец XIX века. По описаниям современников, обитель тогда процветала: «Веркольский монастырь еще издали обращает на себя внимание своей солидностью и благоустройством. Точно маленький город, стоит он на высоком берегу Пинеги, обнесенный красивой каменной стеной». Численность братии тогда была около 300 человек.

Но пришли смутные года. После революции богоборческая вакханалия разыгралась и на Пинежье. В конце ноября 1918 года в Веркольский монастырь прибыл отряд красноармейцев. Часть братии уже ушла до этого в другие монастыри, а тех, кто остался, расстреляли на берегу Пинеги. Местные жители видели, как от того места, где монахи приняли мученическую смерть, поднимался к небу свет. Там же сожгли иконы и книги, а стены монастыря, башни и колокольня были разобраны на кирпич. С 1930-х годов в монастырских зданиях размещались поселковая коммуна, уездный комитет партии, детский дом, продовольственные склады. Оставленные без ремонта и ухода храмы страдали от непогоды и со временем стали разрушаться.

Успенский cобор

Но Бог не мог оставить это дивное место на погибель, и в 1990-е годы началось восстановление монастыря. Немало трудов было положено, чтобы привести монастырь в былое благолепие и наладить духовную жизнь. Трудились все. Много помогала (и помогает по сей день) монастырю Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова, жена писателя Федора Абрамова, который еще в 1970-е годы с болью смотрел на разрушающуюся обитель и говорил, что этот великий памятник нужно обязательно возродить. В 1990 год по благословлению епископа Архангельского и Мурманского Пантелеимона в обитель прибыл священник Иоанн Василикив. Спустя два года он принял постриг с именем Иоасаф.

Настоятель монастыря игумен Иосиф

В последние 15 лет монастырь переживал разные периоды, братия то прибывала, то убывала. Иеромонах Рафаил вспоминает: «Когда я прибыл в обитель в 1993 году, там жили отец Иоасаф и человек десять трудников. Ожидал я увидеть совсем другое: в книгах о дореволюционном монастыре рассказывалось о большом количестве братии, о величественных храмах, а тут никаких монахов не видно, постройки в полуразвалившемся состоянии. Но монастырь мне понравился, место хорошее. Промысл Божий меня сюда привел». Иеромонах Венедикт, впервые посетивший обитель в 1996 году, тоже говорит о запустении: «Увидел разруху, но место понравилось, природа живописная. Зашел в Артемиевский храм. Баскетбольная разметка привела меня в шок. Я в Архангельске ходил в Ильинский собор и лавру, там свечки, иконы, красиво. А тут фанерный иконостас, все просто, скудно… Нет никакой логики в том, что я здесь остался: разруха, полное безначалие, неустройство, беспорядок. Очень много народу прошло через монастырь. И монахи приезжали из разных уголков России, пробовали себя, но не выдерживали, уезжали. Для многих людей здесь слишком сурово: с одной стороны – лес, с другой – река». В лучшие времена в последние годы братия насчитывала до 30 человек вместе с трудниками.

Впереди у братии еще большая работа, которую необходимо провести для восстановления монастыря, но и сделано уже немало. Из последних приятных новостей: практически полностью перестроена часовня на Ежемени (месте, где отрока поразила молния). Часовня находится в 2–2,5 километрах от монастыря. Сначала идешь живописной дорожкой через лес (в прошлом году в окрестных лесах ураган повалил огромное количество деревьев, факт весьма печальный, но это придало лесу какой-то такой магический и таинственный вид, так что можно ходить по его тропинкам часами), потом вдруг лес кончается и ты выходишь в чистое поле, где виднеется вдали деревянная часовня. Служат там, правда, только по праздникам, потому что часовня расположена слишком далеко и от жилых домов, и от основных монастырских построек, а в остальное время она закрыта. Но мы попросили отца Иосифа открыть часовню. Он взял ключ и вместе с нами на телеге отправился к часовне. В часовне прочитали акафист святому отроку Артемию, который, кстати, написал Иоанн Кронштадтский. Святой батюшка всю жизнь особо чтил отрока Артемия. Родным селом батюшки является Сура, что находится в 50 километрах от Верколы. Батюшка часто ходил в Артемиевский монастырь пешком. На его же деньги и был воздвигнут Успенский собор, который поражает своей величественностью. А некогда поражал и красотой, но, увы, сегодня Успенский собор закрыт. Он медленно разрушается. Смотреть на этот великий памятник во славу Божию с высоким обваливающимся сводом и пустым алтарем горько. В советские годы, когда в братском корпусе находился интернат для детей с отклонением в развитии, один из «учителей» заставлял учеников соскребать краску с иконостаса, думая, что он покрыт золотом. Грустно слушать такие истории варварского разграбления святынь и длительного заблуждения великого русского народа, народа, которым должен был держаться весь православный мир.

В последние годы собор несколько раз пытались восстановить, но чтобы сделать это полностью, обстоятельно, нужны огромные деньги. Таких не даст государство (хорошо, что от властей обитель получала хоть какие-то крохи, правда, в последнее время и этого уже нет), и благодетелей столько не найти. Ведь обитель не в столице, а в далекой глуши, о которой мало кто знает, и помогают монастырю в основном либо люди, связанные с этим местом корнями, либо влюбившиеся в него раз и навсегда. И тех, и других не много. Стоя под сводом из зеленого кирпича и ощущая невероятную энергию и благодать этого места, я думал: «Всего-навсего не снять один голливудский боевик – и собор будет в былом величии. Как это печально. Мир устремлен совсем не туда». К глазам подступали слезы. Но я верю, что однажды это свершится: Успенский храм вновь, как когда-то, заполнится сотнями молящихся, а в престольные праздники их соберутся тысячи. Я буду об этом молиться.

Часовня на Ежемени

Восстановление Казанского храма, который находится в братском корпусе, уже идет. Всем очень тяжело, братия завалена послушаниями. К сожалению, сейчас братские ряды опять стали редеть. Осталось всего человек десять монахов с послушниками и немного трудников. Причем рукоположенных батюшек всего трое. В обители вновь та же проблема, что и в 1990 году: некому служить. А думалось, что такое больше не повторится. Наместнику отцу Иосифу трудно справиться со всем: и руководить ремонтом Казанского, и организовывать жизнь монастыря, а еще он служит по три-четыре раза в неделю. Настоятель, как мне кажется, должен служить по воскресным дням и праздникам. Иначе когда же заниматься монастырскими делами? А ведь настоятели тоже люди, со своими проблемами, со своими страстями, им тоже нужно время для уединения и молитвы, для духовной работы. Но, дай Бог, все наладится.

Есть изменения, по сравнению с прошлым годом, и в том, как теперь служатся в монастыре литургии. С переходом в другой монастырь иеромонаха Прохора в службе не стало потрясающего знаменного распева – этой прекрасной возрожденной традиции. Помню, как я, бывало, заслушивался его бархатного гласа и погружался в чистоту звуковых вибраций. Службы стали менее насыщенными. Но нет худа без добра, ведь когда я, как музыкант, следил за каждой следующей нотой отца Прохора, когда я пытался предугадать его следующий звук, я совсем забывался и уходил от молитвы. Благоговел перед звуком, а не перед Богом. Монастырская служба – она особая. В монастырях молишься совсем не так, как в петербургских храмах даже в самое безлюдное время. Не отвлекаешься на людей, не отвлекаешься на суету за окном, на шум и тревоги, коими полон любой большой город. В последней поездке однажды был на литургии один. Что пережил, не описать.

Многие из побывавших в обители отмечают: если в нее влюбляешься, то навсегда. Хочется возвращаться туда вновь и вновь. В эту безмятежность, которую так трудно найти в нашем мире. В эту тишину, которая наполняет душу спокойствием. В эту природу, которая радует глаз. В эту молитву, которая наполняет жизнь смыслом.

Добираться до монастыря следующим образом: сначала на поезде/самолете Петербург – Архангельск, потом поездом Архангельск – Карпогоры (6 часов пути, ходит раз в сутки). Далее такси или маршруткой Карпогоры – Веркола. И наконец через Пинегу переправиться на лодке – и вы в обители. Если решите посетить монастырь, обязательно свяжитесь с ним, чтобы за вами прислали лодку.

Для пожертвований:
Свято-Артемиев Веркольский мужской монастырь
р/с 40703810004010100176 в Архангельском ОСБ № 8637
БИК 041117601
к/с 30101810100000000601 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Архангельской области
ИНН 2919000674
КПП 291901001
Адрес: 164 606, Архангельская обл., Пинежский р-н, д. Веркола, монастырь.
Тел. 8(81856) 7-41-30.

История Монастыря

Оставленные без ремонта и ухода в советские годы храмы страдали от непогоды и со временем стали разрушаться.

Но Бог не мог оставить это волшебное место на погибель, и в 90-е годы началось восстановление монастыря. Немало трудов было положено, чтобы привести монастырь в былое благолепие и наладить духовную жизнь. Трудились все. Во многом помогала (и помогает по сей день) монастырю Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова, жена писателя Федора Абрамова, который еще в 70-е годы с болью смотрел на разрушающуюся обитель и говорил, что этот великий памятник нужно обязательно возродить. В 1990 году по благословлению епископа Архангельского и Мурманского Пантелеимона в обитель прибыл священник Иоанн Василикив. Спустя 2 года он принял постриг с именем Иоасаф. В течение последних 15 лет в жизни монастыря тоже были разные периоды: братия прибывала и убывала. Как вспоминает Иеромонах Рафаил: «Когда я прибыл в обитель в 1993 году, там жили отец Иоасаф и человек 10 трудников. Ожидал я увидеть совсем другое. В книгах о дореволюционном монастыре рассказывалось о большом количестве братии, о величественных храмах… а тут никаких монахов не видно, постройки в полуразвалившемся состоянии. Но монастырь мне понравился, место хорошее. Промысел Божий меня сюда привел». Иеромонах Венедикт, впервые посетивший обитель в 1996 году отмечает ее запустение: «…Увидел разруху, но место понравилось, природа живописная. Зашел в Артемиевский храм. Баскетбольная разметка привела меня в шок. Я в Архангельске ходил в Ильинский собор и Лавру, там свечки, иконы, красиво. А тут фанерный иконостас, все просто, скудно… В моем положении нет никакой логики, почему я здесь остался, разруха, полное безначалие, неустройство, беспорядок. Очень много народу прошло через монастырь. И монахи приезжали из разных уголков России, пробовали себя, но не выдерживали, уезжали. Для многих людей здесь слишком сурово: с одной стороны — лес, с другой — река». В лучшие времена за последние годы братия насчитывала до 30 человек вместе с трудниками.

В 2006 году была воссоздана вновь часовня во имя праведного отрока Артемия, находившаяся всегда на территории обители, рядом с храмом Илии Пророка, но разобранная на бревна в советские годы.

На сегодняшний день впереди еще множество работ, которые необходимо провести для восстановления монастыря, но и сделано уже немало. Из последних приятных новостей: практически полностью перестроена часовня на Ежемени (на месте, где отрока поразила молния). Часовня находится примерно километрах в 2 от монастыря. Служат там, правда, только по праздникам, так как она достаточно отдалена и от жилых домов и от основных монастырских построек.

Идет восстановление Казанского храма, который находится в братском корпусе. Всем очень тяжело, братия завалена послушаниями. К сожалению, сейчас братские ряды опять стали редеть. Осталось всего человек 10 монахов с послушниками и немного трудников. Причем рукоположенных батюшек всего трое. Опять та же проблема, как в 1990, некому служить. А мы думали те времена уже прошли. Наместнику Отцу Иосифу трудно справиться со всем: и с руководством ремонта Казанского, и с организацией жизни монастыря

Дай Бог все наладится.

Успенский Собор в данный момент закрыт, внутренне и внешне разрушается. Горько смотреть на этот великий памятник во славу Божию, с высоким, обваливающимся сводом и пустым алтарем. В советские годы, когда в братском корпусе находился интернат для детей с отклонением в развитии, один из «учителей» заставлял учеников соскребать краску с иконостаса, думая, что он покрыт золотом. Грустно слушать такие истории варварского разграбления святынь и длительного заблуждения великого русского народа, народа, на котором должен был держаться весь Православный Мир.

За последние годы Собор несколько раз пытались восстановить, но чтобы сделать это полностью, обстоятельно, нужны огромные деньги. Таких не даст государство (хорошо, когда от власти обитель получает хоть какие-то крохи, а последнее время и эти времена прошли), и благодетелей столько не найти. Ведь это не столица, а далекая глушь, которая никому не нужна, и помогают ей либо люди, связанные с местом корнями или влюбившиеся в него раз и навсегда. И тех, и других не много. И братия монастыря, и паломники молятся и верят, что однажды Успенский Собор вновь засияет в былом величии и откроет свои двери для всех молящихся.

Свято-Артемиево-Веркольский Мужской монастырьСтраница монастыряРусская Православная Церковь, Архангельская митрополия, Архангельская епархия
Наместник — игумен Иосиф (Волков)

Храмы монастыря:
1.Трапезная церковь Казанской иконы Божией Матери
2.Собор Успения Пресвятой Богородицы
3.Церковь Артемия Веркольского
4.Церковь Илии пророка
5.Часовня Артемия Веркольского
6.Церковь Иверской Иконы Божией Матери
Церковь Артемия Веркольского на Ежемени

Подворья монастыря:
Архангельское подворье
Карпогорское подворье
Сосновское подворье
Веркольское подворье

treba.verk@yandex.ru 8(818)-567-41-30 http://www.verkola.ru Адрес: Архангельская обл. Пинежский р-н, д. Веркола, монастырь.Идет
История:
В глуши Архангельского края, на левом берегу реки Пинеги вот уже четыре столетия высится знаменитый Артемиев Веркольский мужской монастырь.
Монастырь был основан примерно в 1635 году на месте обретения мощей св. Артемия. Первым ктитором и основателем монастыря является воевода Кевролы и Мезени Афанасий Пашков, который основал монастырь в благодарность за исцеление сына, свершившееся у мощей св. Артемия.
В 1649 году царь Алексей Михайлович назначил монастырю жалование, а через год его сестра Ирина Михайловна пожертвовала монастырю богатые дары. Монастырь был богатым и процветающим вплоть до середины XVIII века. В 1764 году, по указу Императрицы Екатерины II, он был переведен за штат и лишен всех земель и угодий.
В 1840-е годы монастырю угрожало закрытие по бедности, и от закрытия его спасло лишь то, что он оказался в числе 340 обителей, которым по завещанию графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской полагался капитал в пять тысяч рублей.
Святой Праведный Иоанн Кронштадтский, родиной которого является с. Сура (в 50 км от Верколы), почитал св. отрока Артемия и часто заезжал в монастырь. На его деньги был воздвигнут Успенский Собор — венец храмов Веркольского монастыря, который по своему масштабу (способен вместить до 1000 человек) и величию мог соперничать с многими великими храмами России.
К концу XIX века Артемиево-Веркольский монастырь удостаивается титула Первоклассного монастыря. По описаниям современников обитель тогда процветала: «Веркольский монастырь еще издали обращает на себя внимание своей солидностью и благоустройством. Точно маленький город стоит он на высоком берегу Пинеги, обнесенный красивой каменной стеной». В то время братия монастыря насчитывала около 300 человек.
Но настали смутные времена. После революции богоборческая вакханалия разыгралась и на Пинежье. В конце ноября 1918 года в Веркольский монастырь прибыл отряд красноармейцев. Часть братии уже ушла до этого в другие монастыри, а тех, кто остался, расстреляли на берегу Пинеги. Местные жители видели, как от того места, где монахи приняли мученическую смерть, поднимался к небу свет. Там же сожгли иконы и книги, стены монастыря, башни и колокольня были разобраны на кирпич. С 30-х годов в монастырских зданиях размещались поселковая коммуна, уездный комитет партии, детский дом, продовольственные склады. Оставленные без ремонта и ухода храмы страдали от непогоды и со временем стали разрушаться.

Рубрики: Вера

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *